poniedziałek, 24 września 2012

Dojrzałość do nauki matematyki.

Dojrzałość do uczenia się matematyki w warunkach szkolnych obejmuje:


1. Dziecięce liczenie:
- sprawne liczenie i rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
- umiejętność wyznaczania wyniku dodawania i odejmowania w zakresie 10            w pamięci, na liczmanach lub na palcach.

2. Operacyjne rozumowanie na poziomie konkretnym w zakresie:

- uznawania stałości ilości nieciągłych – zdolność do wnioskowania o równoliczności mimo obserwowanych zmian w układzie elementów porównywanych zbiorów,
- wyznaczania konsekwentnych serii – zdolność do ujmowania każdego                  z porządkowanych elementów jako mniejszego od nieuporządkowanych                   i jednocześnie jako największego w zbiorze już uporządkowanym.

3. Zdolność do odrywania się od konkretów i posługiwanie się reprezentacjami symbolicznymi w zakresie:
- pojęć liczbowych – aspekt językowo-symboliczny,
- działań arytmetycznych – formuła arytmetyczna i jej przekształcenie,- schematu graficznego – grafy strzałkowe, drzewka, tabele i inne uproszczone rysunki.

4. Dojrzałość emocjonalna wyrażająca się w:
- pozytywnym nastawieniu do samodzielnego rozwiązywania zadań,
- odporności emocjonalnej na sytuacje trudne intelektualnie – zdolność do kierowania swym zachowaniem w sposób racjonalny mimo przeżywanych napięć.

5. Zdolność do syntetyzowania oraz zintegrowania funkcji percepcyjno-motorycznych, która wyraża się w sprawnym odwzorowywaniu złożonych kształtów, rysowaniu i konstruowaniu.

E. Gruszczyk-Kolczyńska "Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz