piątek, 7 września 2012

Terapia pedagogiczna.

     Terapia pedagogiczna - specjalistyczna pomoc udzielana uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania. Jest działaniem mającym na celu usunięcie przyczyn i objawów trudności w uczeniu się, a w konsekwencji oddziaływań terapeutycznych – eliminowanie niepowodzeń szkolnych. Jej efektem powinna być zmiana postawy ucznia wobec trudności w uczeniu się, wzrost motywacji do nauki, opanowanie umiejętności poprawnego pisania i czytania,          a także wyeliminowanie błędów.

       Istotą oddziaływania terapeutycznego jest organizowanie aktywności ucznia      w taki sposób, aby przez zaspokojenie jego specjalnych potrzeb rozwojowych          i edukacyjnych wywołać zmianę motywacji do nauki, a następnie usprawnić             i korygować zaburzone procesy poznawcze oraz niewykształcone lub zniekształcone umiejętności szkolne typu czytanie i pisanie.
     Działania terapeutyczne mają doprowadzić do wytworzenia w uczniu świadomości jego mocnych stron, eliminowanie słabych, hamujących czy utrudniających procesy uczenia się. Zadaniem terapii jest kompensowanie braków    w zakresie poszczególnych funkcji w oparciu o mocne strony ucznia                       i umożliwienie mu wszechstronnego rozwoju (Brejnak, Zabłocki 1999).

Istnieje wiele form pomocy terapeutycznej dla dzieci  
z różnymi problemami.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz