czwartek, 11 października 2012

Objawy ryzyka dysleksji - wiek szkolny (klasy I-III)

Deficyty rozwoju poznawczego i ruchowego:

motoryka duża: obniżona sprawność ruchowa całego ciała - uczeń słabo biega, skacze, ma trudności z jeżdżeniem na dwukołowym rowerze, wrotkach, łyżwach, nartach, hulajnodze, ma trudności z naśladowaniem i automatyzacją sekwencji ruchowych (gimnastyka), z wykonywaniem ćwiczeń równoważnych (chodzenie po linii, stanie na jednej nodze - bocian, jaskółka), niechętnie uczestniczy w zabawach ruchowych i lekcjach w-f,
motoryka mała: obniżona sprawność ruchowa rąk - uczeń ma trudności z wykonywaniem precyzyjnych ruchów w zakresie samoobsługi, związane z ubieraniem się, np. z zawiązywaniem sznurowadeł na kokardkę, myciem, jedzeniem nożem i widelcem, używaniem nożyczek,
koordynacja wzrokowo-ruchowa: uczeń ma trudności z rzucaniem do celu i chwytaniem piłki, brzydko i niechętnie rysuje, ma trudności z rysowaniem szlaczków, odtwarzaniem złożonych figur geometrycznych (np. rysowaniem rombu), pisze niekaligraficznie, nie mieści się w liniaturze, zagina "ośle uszy", nieprawidłowo trzyma ołówek/długopis, zbyt mocno go przyciska (ręka szybko się męczy),
funkcje wzrokowe: uczeń ma trudności z wyróżnianiem elementów z całości, a także z ich syntetyzowaniem w całość, np. podczas budowania według wzoru konstrukcji z klocków lego, układania mozaiki, z wyodrębnianiem szczegółów różniących dwa obrazki, z odróżnianiem kształtów podobnych (np. figur geometrycznych, liter m-n, l-t) lub identycznych, lecz inaczej położonych w przestrzeni (np. liter p-g-b-d),
funkcje językowe, mowa: uczeń ma wadliwą wymowę, przekręca złożone wyrazy (przestawienie głosek i sylab, asymilacje głosek, np. sosa lub szosza), popełnia błędy w budowaniu wypowiedzi, używa sformułowań niepoprawnych pod względem gramatycznym, ma trudności z poprawnym używaniem wyrażeń przyimkowych, sformułowań wyrażających stosunki przestrzenne (nad-pod, za-przed, wewnątrz, na zewnątrz), z różnicowaniem podobnych głosek (np. z-s, b-p, k-g), myli nazwy zbliżone fonetycznie, ma trudności z dokonywaniem operacji analizy i syntezy (opuszczanie, dodawanie, zastępowanie, przestawianie) na takich cząstkach fonologicznych, jak logotomy, sylaby, głoski/fonemy, ma trudności z wydzielaniem sylab i głosek ze słów oraz ich syntetyzowaniem (zaburzenia analizy i syntezy głoskowej i sylabowej), z analizowaniem struktury fonologicznej słów (odszukaj słowa ukryte w nazwie "lewkonia", jaką głoską różnią się wyrazy "rama-rana", o czym myślę:....ubuś .....uchatek, co to znaczy "karwony czepturek"), z rozpoznawaniem i tworzeniem rymów i aliteracji (wymyśl rym do słowa "mama", wskaż, które słowa się rymują "Tomek-Adam-domek", które słowo brzmi inaczej, które słowa brzmią podobnie "kolejka-pociąg-kolega"),
pamięć fonologiczna, sekwencyjna: uczeń ma trudność z zapamiętywaniem i przypominaniem sobie nazw, z zapamiętywaniem wiersza, piosenki, więcej niż jednego polecenia w tym samym czasie, z zapamiętywaniem materiału uszeregowanego w serie i sekwencje (nazwy dni tygodnia, pór roku, kolejnych posiłków, sekwencji czasowej: wczoraj-dziś-jutro i sekwencji cyfr:szeregów cztero- i pięciocyfrowych), z szybkim wymienieniem serii nazw ("wymień wszystkie owoce, jakie znasz"), z zapamiętaniem tabliczki mnożenia,
lateralizacja czynności ruchowych: u ucznia utrzymuje się oburęczność,
orientacja w schemacie ciała i przestrzeni oraz czasie: uczeń ma trudność ze wskazywaniem na sobie części ciała, określając je terminami: prawe-lewe, np. z odróżnieniem prawej i lewej ręki, strony ciała (w kl. I), z określeniem położenia przedmiotów względem siebie (na prawo, na lewo od siebie),  z szybkim i poprawnym odróżnieniem prawej i lewej ręki, strony ciała u osoby znajdującej się naprzeciwko )w kl. II), często pisze litery i cyfry zwierciadlane i/lub zapisuje wyrazy od prawej do lewej strony (w kl. I, a nawet w kl. II), ma trudności w określaniu pory roku, dnia, czasu na zegarze.

M. Bogdanowicz


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz